വാർഷിക പൊതുയോഗം 2015

Share on Facebook

11091022_810770962310951_9169632873541550629_o

കുമരകം:  ആറ്റാമംഗലം പള്ളിയിൽ നടന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ട്രസ്റ്റിയായി ശ്രീ വി. എസ്. കുറിയാകോസിനെയും (വായിത്രമറ്റം), സെക്രട്ടറിയായി ശ്രീ അലൻ കുറിയാകോസ് മാത്യുവിനെയും (തൈതറ) തിരഞ്ഞെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>